Welcome to MK313 Promotion Management


Dr. Sutthipat Assawavichairoj 
Marketing Lecturer
Bangkok University Email : sutthipat.a@bu.ac.th


http://goo.gl/Kbg39G
0M

http://bit.ly/sutthipat
OUR CLASSMATE 

student profile MK313_56
Test
แบบสอบถามสำหรับเก็บข้อมูลนักศึกษา

sutthipat.a@bu.ac.th       
Course outline 

ชื่อรายวิชา                                ตล.212 การตลาด

                                                  MK212 Marketing

คำอธิบายรายวิชา

ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมายความสำคัญ หน้าที่ทางการตลาด และศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อระบบการตลาด การบริหารการตลาดเบื้องต้นเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน การแบ่งส่วนตลาดและการเลือกตลาดเป้าหมายเพื่อให้เหมาะสมกับทรัพยากรขององค์การ รวมถึงพฤติกรรมผู้บริโภค การวิจัยตลาดเพื่อนำข้อมูลมาประยุกต์ใช้ทางการตลาด ตลอดจนศึกษาเครื่องมือสำคัญที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

อาจารย์ผู้บรรยาย                   ดร. สุทธิภัทร อัศววิชัยโรจน์

                                                อีเมล์: sutthipata@outlook.com

 

วัน/เวลา  /สถานที่                   Saturday 16.35-21.15 น. / K252

 

จุดมุ่งหมายของรายวิชา

1.               ศึกษาความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการตลาด ความหมาย ความสำคัญ และหน้าที่ทางการตลาด

2.               ศึกษาถึงสิ่งแวดล้อมต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อระบบการตลาด

3.               ศึกษาถึงปัจจัยต่างๆ ที่ส่งผลกระทบต่อการวางแผนการบริหารการตลาด

4.               ศึกษาถึงส่วนประสมทางการตลาด กลยุทธ์ทางการตลาดต่างๆ ที่จะทำให้องค์การประสบความสำเร็จในการดำเนินธุรกิจ

5.               ศึกษาถึงการบริหาร การควบคุมทางการตลาด จรรยาบรรณและความรับผิดชอบ ในการจัดการทางด้านการตลาด

เอกสารประกอบ

1.               ผศ.วิเชียร วงศ์ณิชชากุล, ดร.ไกรฤกษ์ ปิ่นแก้ว และ โชติรส กมลสวัสดิ์. หลักการตลาด พิมพ์ครั้งที่ 6 กรุงเทพมหานคร: สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัย กรุงเทพ, 2554.

 

     

หนังสืออ้างอิงอื่น

1.       Armstrong, G. and Kotler, P. 2009, Marketing: an Introduction, 9Th edition, Prentice Hall, New Jersey

2.     Kotler Phillip. Marketing Management: Analysis Planning Implementation and Control. Ninth edition. New Jersey: Prentice Hall, 1997.

 

ลักษณะการเรียนการสอน

                     การบรรยาย

                      กรณีศึกษา

                     การทำรายงาน

                     การนำเสนอผลงาน

                     การทำแบบฝึกหัดแบบเดี่ยวและกลุ่ม

                    การอภิปรายและมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

                    การมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง

 

หลักเกณฑ์การให้คะแนน

สอบย่อย และวิเคราะห์กรณีศึกษา                                                                                 15%

Attendance/Participation                                                                                            10%

Report                                                                                                                            35%

สอบปลายภาค                                                                                                                 40%


 

แผนการเรียนการสอน

สัปดาห์ที่/วันที่

สาระการเรียนรู้

หมายเหตุ

1

12/10/2556

 

แนะนำวิชาและอธิบายแผนการเรียนการสอน

แบ่งกลุ่มสำหรับการทำงานกลุ่ม/รายงาน/การเสนอผลงาน

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

หลักเกณฑ์การให้คะแนนและประเมินผล

แนวคิดและความสำคัญของการตลาด

ระบบตลาดและสภาพแวดล้อมทางการตลาด

 

2

19/10/2556

 

ระบบข้อมูลทางการตลาด และการวิจัยตลาด

พฤติกรรมผู้บริโภค

 

 

3

26/10/2556

การแบ่งส่วนตลาด การเลือกตลาดเป้าหมาย และการวางตำแหน่งทางการตลาด

ทดสอบย่อยในชั้นเรียน

4

2/11/2556

ส่วนประสมทางการตลาด และ กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และวงจรชิวิตผลิตภัณฑ์

 

ทดสอบย่อยในชั้นเรียน

5

9/11/2556

 

ราคาและ วิธีการกำหนดราคา กลยุทธ์การกำหนดราคา

ช่องทางการจัดจำหน่าย สถาบันคนกลางในช่องทางการจัดจำหน่าย และการกระจายผลิตภัณฑ์

 

 

6

16/11/2556

การส่งเสริมการตลาด

การโฆษณาการส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์

ทดสอบย่อยในชั้นเรียน

7

23/10/2556

 การบริหารการตลาด

นำเสนอผลงานกลุ่มละ 20 นาที

30/11/  2556

สอบปลายภาค

 

 

 

ที่

ผลการเรียนรู้

 

วิธีการประเมิน

สัปดาห์ที่ประเมิน

สัดส่วนของการประเมินผล

1.

การประยุกต์ใช้เครื่องมือทางด้าน การตลาด โดยมีการนำมาปรับใช้ อย่างมีเหตุผล เป็นระบบ และ มีความคิดสร้างสรรค์

การนำเสนอรายงานกลุ่มจากการประยุกต์ใช้องค์ความรู้

สัปดาห์ที่ 7

 

 

 

35

2.

ความรู้ความเข้าใจในทฤษฎี แนวทาง และการประยุกต์ใช้เครื่องมือที่เกี่ยวข้อง กับการตลาดได้เหมาะสมกับสถานการณ์

การทดสอบปลายภาค /การทดสอบย่อยในชั้นเรียน

สัปดาห์สอบปลายภาค/ สัปดาห์ที่ 3,4 และ 6

55

3.

การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน และคุณธรรม จริยธรรมภายในชั้นเรียน ได้แก่ การตรงต่อเวลา การตอบคำถาม การแสดงความคิดเห็น ความรับผิดชอบ และ การให้ความเคารพซึ่งกันและกัน

การตรวจสอบรายชื่อ ผู้เข้าชั้นเรียน และ การประเมินกันเอง ระหว่างนักศึกษาภายในชั้น เรียน

สัปดาห์ที่1-7

10

การพัฒนาการเรียนรู้

 

ประเด็นการเรียนรู้

ประเด็นในการพัฒนา

วิธีการสอน

วิธีการประเมินผล

คุณธรรม จริยธรรม (Ethics and Morals)

-พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักการตลาด ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม รวมทั้งมีจริยธรรมทางธุรกิจ

 

-พัฒนาผู้เรียนให้เป็นนักการตลาดที่ มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบ หมาย รวมทั้งการให้เกียรติกันในชั้นเรียน

-สอดแทรกตัวอย่าง สถาน ประกอบการ ที่ได้รับคำชมเชย หรือได้รางวัลยกย่องว่า เป็นบริษัท ที่ไม่เอาเปรียบ ผู้บริโภคและ สร้างคุณประโยชน์ ให้สังคมและ ประเทศชาติ

- จัดกิจกรรมกลุ่มภายในชั้นเรียน โดยมีการมอบหมายงาน เพื่อประเมินทัศนคติ ของนักศึกษา

- ประเมินผลจาก การนำเสนอผลงาน

-การประเมินผล ระหว่างนักศึกษา ด้วยกันเอง

ความรู้ (Knowledge)

-องค์ความรู้ทางด้านการตลาด ประกอบด้วย ทฤษฎี แนวทางปฏิบัติ และการนำองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ได้ อย่างเหมาะสม

-สื่อการสอนเกี่ยวกับทฤษฎี แนวคิดที่เกี่ยวข้อง พร้อมยกตัวอย่าง กรณีศึกษา ประกอบทฤษฎี

- การบรรยาย มอบหมายงานให้ นักศึกษาค้นคว้าและวิเคราะห์ข้อ มูลที่เกี่ยวข้องกับบทเรียน

- สอบปลายภาค

-การนำเสนอผลงาน

ทักษะทางปัญญา (Cognitive Skills)

พัฒนาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ อย่างเป็นระบบและสร้างสรรค์

มอบหมายให้นักศึกษาทำกิจกรรม ในการนำเสนอผลงาน เพื่อสะท้อน ให้เห็นความสามารถในการคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ความรู้

สอบปลายภาค

การนำเสนอผลงาน

ทักษะความสัม พันธ์ ระหว่าง บุคคล และ ความรับผิดชอบ (Interpersonal Skills and Responsibility)

- พัฒนาทักษะในการสร้างสัมพันธภาพ ระหว่างผู้เรียนด้วยกัน

- พัฒนาความเป็นผู้นำและผู้ตามในการ ทำงานร่วมกันเป็นทีม  

 - พัฒนาการเรียนรู้ด้วยตนเองและ มีความรับผิดชอบนำส่งงานที่มอบหมาย ตามกำหนด

มอบหมายการนำเสนองาน แบบกลุ่ม

รูปแบบรายงานและผลิตภัณฑ์ที่นำ เสนอ และจาก พฤติกรรมการ ทำงานของนักศึกษากับเพื่อนร่วมชั้น เรียน

ทักษะการวิเคราะห์ เชิงตัวเลข การสื่อสาร และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ (Numerical, Communication and Information Technology Skills)

- พัฒนาทักษะการสื่อสารทั้งการพูด ฟัง อ่าน เขียนโดยการจัดทำรายงานและ นำเสนอในชั้นเรียน

-พัฒนาทักษะการสืบค้นข้อมูลทาง ระบบอินเตอร์เน็ต

- พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ในการสื่อสารโดยใช้ BU LMS

มอบหมายงานให้นักศึกษาค้นคว้า ด้วยตนเองจาก Website สื่อการสอน e-learning

 

สอบปลายภาค

การนำเสนอผลงานกลุ่มYouTube Video

Your interesting video about your class 
SelectionFile type iconFile nameDescriptionSizeRevisionTimeUser
Comments